Przechowywanie nawozów – zasady bezpieczeństwa

Nawozy od wielu lat były stosowane przez ludzi w rolnictwie. Mają one na celu zmniejszenie chorób i szkodników w uprawach a tym samym zwiększenie ilości upraw.
Nierozważne stosowanie nawozów ma bardzo negatywny wpływ na środowisko, dlatego od lipca 2018 r. na terenie całego kraju obowiązuje jednolity Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Nawozy, sklep ogrodniczy

Zostały również ujęte terminy stosowania nawozów. Do tej pory zakaz stosowania nawozów w trzech miesiącach zimowych: grudniu, styczniu i lutym obejmował wyłącznie nawozy naturalne. Nowe terminy dotyczą również azotowych nawozów mineralnych. Terminy te są zróżnicowane dla gruntów ornych w poszczególnych częściach kraju.
Nawozy, zawierające w swoim składzie azot, można stosować na gruntach ornych od 1 marca do 25 października – nawozy naturalne płynne i mineralne azotowe. Natomiast nawozy naturalne stały od 1 marca do 31 października.

Na trwałych użytkach zielonych, w uprawach trwałych i wieloletnich od 1 marca do 31 października można stosować nawozy naturalne płynne i mineralne azotowe. Natomiast od 1 marca do 30 listopada na tych terenach można stosować nawozy naturalne stałe.

Bez względu na wymienione terminy zabronione jest stosowanie jakichkolwiek nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Za glebę zamarznięta nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. Gospodarstwa rolne prowadzące produkcję zwierzęcą lub przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy, muszą posiadać odpowiednie miejsca do ich przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do gruntu i wód.

W przypadku płytkiej ściółki i konieczności przechowywania obornika w obrębie gospodarstwa, najczęściej wykonuje się płyty betonowe, jednak przepisy nie narzucają materiałów, które zabezpieczą miejsca przechowywania przed zanieczyszczeniem odciekami. W celu bezpiecznego dla środowiska składowania obornika, istnieje możliwość użycia rozwiązań technicznych innych niż konstrukcje betonowe. Polegają one odpowiednim przygotowaniu podłoża i zastosowaniu wzmocnionej folii. Obrzeże składowiska powinno zostać wyłożone płytami krawężnikowymi, a odciek z pryzmy (gnojówka) odprowadzany przy pomocy drenażu do studzienki.

W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
Ważne jest aby stosować się do przyjętych zasad, ponieważ niedostosowanie się grozi karami finansowymi oraz przede wszystkim zatruwaniem otaczającego nas środowiska.

Aktualna oferta nawozów >>